در راستای سیاستگذاری وزارت علوم، تحقیقات وفناوری  مبنی بر هدفمند نمودن و استفاده بهینه از اعتبارات پژوهشی در توسعه ساختارهایی همچون فعالیت های پژوهشی و فناوری، تعاملات صنعتی و بین المللی و تجاری سازی محصول یا فرآیند، آیین نامه و دستورالعمل های متعددی از سال 1387 در حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهیه و مورد بهره برداری قرار گرفته است.  آخرین نسخه موجود مصوب هیات امنا در سال 1396 می باشد.

 

به منظور ترغیب اعضای هیات علمی جهت انجام فعالیت های پژوهشی و فناورانه اثرگذار، انتقال تجارب و دستاوردهای تحقیقاتی و افزایش سهم دانشگاه در گستره فعالیتهای ملی و بین المللی آیین نامه تشویق پدید آورندگان آثار پژوهشی، فناورانه و نوآورانه تهیه  و از سال 1397 به مرحله اجرا درآمده است.

 آئین نامه تشویق ( مصوب 96)