کارکنان معاونت، تلفن ها و آدرس

آدرس معاونت پژوهش و فناوری: رشت- کیلومتر 6 جاده رشت به قزوین- مجتمع دانشگاه گیلان- روبروی سازمان مرکزی دانشگاه - معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
نام خانوادگی  پست سازمانی  داخلی  شماره مستقیم
آقای دکتر ابراهیمی آتانی معاون پژوهش و فناوری 6002 33690348
آقای امیدی رئیس دفتر و مدیر امور عمومی معاونت پژوهش و فناوری  6002 33690338
خانم حیدری عامل مالی معاونت پژوهش و فناوری 6020 33690253
آقای دکتر منجم سرپرست مزرعه پژوهشی و کلینیک کشاورزی 6104  
آقای آقا جمالی تدارکات معاونت پژوهش و فناوری 6037 33690253
آقای شاد  امین اموال و انباردار معاونت پژوهش و فناوری 6021  
آقای دریا دل بخش it معاونت پژوهشی 6001  
آقای علیجانی دبیرخانه معاونت پژوهشی 6004 33690447 فاکس
آقای رسولی و خانم قربانی بخش تشریفات معاونت پژوهشی 6013  
آقایان یحیی زاده - حسینی حراست ساختمان معاونت پژوهشی 6000  
مدیریت پژوهشی 
نام خانوادگی  پست سازمانی  داخلی  شماره مستقیم
آقای دکتر مرتضی پور مدیر پژوهشی  6002 33690338
خانم مرادی رئیس گروه پایش دستاوردهای علمی و فناوری 6144 33690370
خانم دکتر موسی نژاد رئیس گروه برنامه ریزی امور پژوهشی 6043 33690245
خانم خان عمویی کارشناس مسئول گروه پایش دستاوردهای علمی و فناوری 6008 33690370
خانم فره وشی کارشناس گروه برنامه ریزی امور پژوهشی 6009 33690245
مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه
نام خانوادگی  پست سازمانی  داخلی  شماره مستقیم
آقای دکتر صیاد امین مدیر ارتباط با صنعت و جامعه 6004 33690242
آقای دکتر شوریان رئیس گروه توسعه طرح های کاربردی 6033 33691069
خانم دکتر اسالم نژاد رئیس گروه پشتیبانی طرح های کاربردی 6115 33691069
خانم اصغری کارشناس مسئول گروه توسعه طرح های کاربردی 6017 33690387
خانم کارگری کارشناس گروه پشتیبانی طرح های کاربردی 6107 33690387
آقای سیار رضوان کارشناس گروه توسعه طرح های کاربردی 6022 33690242
مدیریت فناوری و کارآفرینی
نام خانوادگی  پست سازمانی  داخلی  شماره مستقیم
آقای دکتر چائی بخش مدیر فناوری و کارآفرینی   33690491
  رئیس گروه رشد و نوآوری   33691063
خانم دکتر شاه زیدی رئیس گروه مالکیت فکری و انتقال فناوری    
آقای صباغی کارشناس گروه مالکیت فکری و انتقال فناوری   33690492
خانم بشارتی کارشناس گروه مالکیت فکری و انتقال فناوری   33690492
خانم ملکشاهی کارشناس گروه رشد و نوآوری   33691062
خانم فیروزی کارشناس گروه رشد و نوآوری   33690492
مرکز اسناد، کتابخانه و نشر
نام خانوادگی  پست سازمانی  داخلی  شماره مستقیم
آقای دکتر قوی حسین زاده رئیس مرکز اسناد، کتابخانه و نشر 6016   33690445
خانم ملکی معاون مرکز اسناد، کتابخانه و نشر 6015 33690446
آقای حسن نیا کارشناس مسئول مرکز اسناد، کتابخانه و نشر 6011  
خانم جعفری کارشناس مسئول مرکز اسناد، کتابخانه و نشر 6005  
خانم حجتی کارشناس مسئول مرکز اسناد، کتابخانه و نشر 6010  
خانم بابایی کارشناس خدمات فنی مرکز اسناد، کتابخانه و نشر 6003  
آقای فخر حسینی مسئول بخش امانت کتابخانه مرکزی 6018  
خانم رضازاده بخش امانت کتابخانه مرکزی 6012  
خانم قهرمان بخش امانت کتابخانه مرکزی 6012  
آقای رویدل بخش امانت کتابخانه مرکزی 6012  
آقای شاهین مسئول انبار کتاب 6006  
اداره امور آزمایشگاهها
نام خانوادگی  پست سازمانی  داخلی  شماره مستقیم
آقای دکتر قوتی رئیس اداره امور آزمایشگاه ها 6065 33690454
آقای دکتر دلیر صفت کارشناس مسئول اداره امور آزمایشگاهها  6086 33690451
خانم جلالی کارشناس اداره امور آزمایشگاهها 6069  
آقای عبدی کارشناس اداره امور آزمایشگاهها 6072  
آقای پسندیده کارشناس اداره امور آزمایشگاهها 6072  
پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر
نام خانوادگی  پست سازمانی  داخلی  شماره مستقیم
آقای دکتر باباخانی رئیس پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر 6019 33691066
آقای دکتر پنداشته  مدیر گروه محیط زیست پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر 6106 33691066
خانم دکتر بخشعلی زاده   مدیر گروه هیدروبیولوژی و آبزیان پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر 6106 33691066
آقای دکتر نیازی هیات علمی پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر 6106 33691066
پژوهشکده گیلانشناسی
نام خانوادگی  پست سازمانی  داخلی  شماره مستقیم
آقای دکتر رنجبر رئیس پژوهشکده گیلانشناسی   33430001
آقای دکتر علیزاده معاون امور اجرایی پژوهشکده گیلانشناسی   33430002