درباره معاونت

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

با توجه به نقش محوری فعالیت های پژوهشی در تحقق اهداف دانشگاه، معاونت پژوهش و فناوری جایگاه ویژه ای دارا است. چنین موقعیتی مسئولیت خاص این نهاد علمی را نسبت به شناخت و توسعه فناوری کشور تأیید می کند. این مسئولیت شامل طیف وسیعی از اقدامات و برنامه های اساسی است که در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه سیاست گذاری می شود.

برنامه ریزی و هدایت کلیه امور مربوط به فعالیت های پژوهش و فناوری دانشگاه در زمینه های اجرای طرح های تحقیقاتی، همایش های علمی داخل و خارج از کشور، فرصت های مطالعاتی داخل و خارج، امور مربوط به تشویق چاپ مقالات، بررسی آیین نامه های مصوب شورای پژوهشی در این حوزه انجام گرفته و مورد حمایت مادی و معنوی قرار می گیرد.