مرکز بین المللی تحقیقات اکوسیستم کاسپین     International Research Center For Caspian Ecosystem

نمایشگر دسته ای مطالب

معرفی مرکز

تاریخچه

اکوسیستم، به‌عنوان سامانه گسترده‌ای که تعامل اجزای زیست‌کره با یکدیگر و با سایر اجزای تشکیل دهنده سیستم (شامل هوا کره، سنگ کره، یخ کره، خاک کره و آب کره) است، تعریف می‌شود. مطالعات اکوسیستم، شامل بررسی فرآیندهای مرتبط با تعامل بین اجزای زنده و غیرزنده (محیط طبیعی) است. امروزه با توجه به سرعت تغییرپذیری محیط زیست، نرخ سریع نابودی گونه‌ها و همچنین تغییر ارزش‌های اجتماعی تحت تاثیر فعالیت‌های بشری در کره زمین، علاقمندی به مطالعه تغییرات آتی اکوسیستم‌ها افزایش یافته است. به دنبال بروز مشکلات زیست محیطی، اکولوژیکی و همچنین تشدید سرعت گرمایش جهانی در دهه‌های اخیر، ضرورت توجه به حفظ  ...