اهداف و برنامه ها

 

اهم فعالیتهای معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

  • برنامه ریزی جهت ایجاد محیط مناسب جهت انجام پژوهش با رویکرد تقویت روحیه تتبع و ابتکار در دانشگاهیان
  • برنامه ریزی جهت هماهنگی فعالیت های علمی و پژوهشی دانشگاه
  • برنامه ریزی جهت مشارکت در طرح های پژوهشی داخل و خارج از دانشگاه و نحوه ارتباط با مراکز پژوهشی
  • برنامه ریزی و نظارت بر همکاری دانشگاه با نهادها و سازمان های مختلف در رابطه با نیازهای کشور، منطقه و استان و چگونگی همکاری دانشگاهیان و مراکز صنعتی (ارتباط با صنعت و کشاورزی)
  • تعیین و پیشنهاد خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات در جهت توسعه و کیفیت آموزشی کشور
  • تهیه، تدوین آیین نامه های پژوهشی
  • سرپرستی و نظارت بر فعالیت های واحدهای تابعه
  • تقویت زیرساختارهای تسهیل کننده پژوهش از قبیل کتابخانه مرکزی، پایگاه های علمی و مجلات