بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارکنان معاونت - تلفن ها

کارکنان معاونت - تلفن ها


کارکنان معاونت - تلفن ها

  دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه    
نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر میرحسینی معاون پژوهش و فناوری 6002 33690348
آقای دکتر آروند مدیر پژوهش وفناوری 6002 33690338
آقای امیدی رئیس دفتر و مدیر امور عمومی معاونت پژوهش و فناوری 6002 33690348
  همکاران معاونت پژوهش و فناوری    
نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
خانم مرادی کارشناس مسئول امور فناوری 6104 33690387
خانم فره وشی کارشناس امور پژوهشی 6009 33690370
خانم خدایاری عامل مالی معاونت پژوهش و فناوری 6020 33690253
خانم حیدری کارشناس امور مالی 6020 33690253
آقای بخشوده  متصدی دبیرخانه 6004 33690447
آقای شاد  انباردار 6021  
آقای محمدزاده کارپرداز 6037 33690253
  مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه    
نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکترمتقی طلب مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه 6033 33690242
آقای دکتر طهماسبی رئیس گروه ارتباط با صنعت 6033 33690242
آقای دکترحسینی مسئول دفتر مقیم صنایع دفاع در دانشگاه 6022 33690387
خانم اصغری کارشناس مسئول گروه ارتباط با صنعت 6017 33690387
آقای صباغ کارشناس کارآفرینی و ارتباط با جامعه 6014 33690387
آقای قاسمی کارشناس مسئول مدیریت کارآفرینی 6022 33690242
  اداره چاپ و انتشارات    
نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
 آقای دکترعموزاده رییس اداره چاپ و انتشارات 6043 33690245
خانم سبحانی کارشناس مسئول اداره انتشارات دانشگاه 6107 33690370
خانم جعفری کارشناس اداره انتشارات دانشگاه 6014 33690370
  مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه    
نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر حمید اوغلی رئیس مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه 6016 33690445
آقای سدادی معاون مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه 6006 33690446
  مرکز رشد واحدهای فناور    
نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم شماره دورنگار
آقای دکتر ذرعی فروش رئیس مرکز رشد واحدهای فناور 33691063 -
خانم ملکشاهی کارشناس مرکز رشد 33691062 33691062
  کارگروه زیست فناوری و تعمیر، تجهیز و ایمنی آزمایشگاهها    
نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر شیرزادیان رئیس کارگروه زیست فناوری و دبیر کارگروه تعمیر، تجهیز 6065 33691069
آقای دکتر دلیر صفت کارشناس زیست فناوری و تعمیر،تجهیز و ایمنی آزمایشگاهها 6066 33690451
آقای دکتر قوتی عضو هیات علمی و کارشناس پژوهش و فناوری 6115  
آقای مقدمی کارشناس زیست فناوری و تعمیر،تجهیز و ایمنی آزمایشگاهها 6066 33690451
  پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر    
نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر اسمعیلی رئیس پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر 6106  33691066
آقای دکتر پنداشته مدیر گروه پژوهشی محیط زیست 6106  33691066
خانم دکتر بخشعلی زاده عضو هیات علمی پژوهشکده 6106 33691066
آقای شاکری نیا متصدی امور پژوهشکده  6106 33691066