بستن
FA EN AR RU FR CHI

چاپ هفتم کتاب کنترل و گواهی بذر منتشر شد

چاپ هفتم کتاب کنترل و گواهی بذر منتشر شد


چاپ هفتم کتاب کنترل و گواهی بذر منتشر شد

چاپ هفتم کتاب " کنترل و گواهی بذر " تألیف دکتر محمد مهدی سوهانی عضو هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان توسط انشارات دانشگاه گیلان منتشر شد.

موضوع اصلی این کتاب، توليد، عمل آوري، نگهداري، آزمون، گواهي، بازاريابی و توزيع بذر و همچنين تحقيقات در خصوص مسائل مذکور است.

شایان ذکر است برای اولین در اداره چاپ و انشارات دانشگاه گیلان، کتابی به چاپ هفتم رسید.