بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست کارگروه ICT دانشگاه با کارشناسان ارشد مخابرات استان گیلان در معاونت پژوهشی

نشست کارگروه ICT دانشگاه با کارشناسان ارشد مخابرات استان گیلان در معاونت پژوهشی


نشست کارگروه ICT دانشگاه با کارشناسان ارشد مخابرات استان گیلان در معاونت پژوهشی