بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست مشترک معاون و مدیران حوزه پژوهشی دانشگاه با معاون و مدیران حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

نشست مشترک معاون و مدیران حوزه پژوهشی دانشگاه با معاون و مدیران حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان


نشست مشترک معاون و مدیران حوزه پژوهشی دانشگاه با معاون و مدیران حوزه تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گیلان