بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست با دبیر ستاد توسعه فناوری صنایع دانش بنیان دریایی در معاونت پژوهشی

نشست با دبیر ستاد توسعه فناوری صنایع دانش بنیان دریایی در معاونت پژوهشی


نشست با دبیر ستاد توسعه فناوری صنایع دانش بنیان دریایی در معاونت پژوهشی