بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشریه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان موفق به اخذ اعتبار علمی-پژوهشی از وزارت علوم گردید

نشریه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان موفق به اخذ اعتبار علمی-پژوهشی از وزارت علوم گردید


نشریه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان موفق به اخذ اعتبار علمی-پژوهشی از وزارت علوم گردید

نشریه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان یکی از نشریات علمی دانشگاه گیلان است که طی نامه  شماره 3/18/194974/ مورخ94/9/16  دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موفق به اخذ اعتبار علمی – پژوهشی از شماره  اول (پاییز 92 تا پاییز 96) گردیده است . این نشریه با صاحب امتیازی دانشگاه  گیلان، مدیر مسئولی جناب آقای دکتر بهروز حیدری و سردبیری جناب آقای دکترنادر شعبانی پور، یکی از نشریات فعال دانشگاه است که  هم اکنون مقالات پژوهشی مرتبط با فیزیولوژی و بیوتکنولوژی جانوران و گیاهان آبزی را از طریق سامانه مدیریت نشریات دانشگاهی به آدرس http://japb.guilan.ac.ir/ و در زمینه های فیزیولوژی جانوران آبزی ، فیزیولوژی گیاهان آبزی و بیوتکنولوژی جانوران و گیاهان آبزی  منتشر می نماید.