بستن
FA EN AR RU FR

مقاله آقای دکتر بابک نوروزی عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی به عنوان مقاله پراستناد شناخته شد

مقاله آقای دکتر بابک نوروزی عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی به عنوان مقاله پراستناد شناخته شد


مقاله آقای دکتر بابک نوروزی عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی به عنوان مقاله پراستناد شناخته شد

مقاله آقای دکتر بابک نوروزی عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی تحت عنوان

  Applicable models for multi-component adsorption of dyes: A review  

جزء مقالات پر استناد منتشر شده از سال 2012 تاکنون در مجله Journal of Environmental Sciences  با ضریب تاثیر 2/937 و درجه کیفی Q1  از سوی مرجعScopus  با آدرس:

   https://www.journals.elsevier.com/journal-of-environmental-sciences/most-cited-articles   معرفی شده است معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان ضمن تبریک به آقای دکتر نوروزی برای ایشان در تمام مراحل زندگی آرزوی توفیق دارد