بستن
FA EN AR RU FR CHI

معرفی مدیر پژوهش و فناوری

معرفی مدیر پژوهش و فناوری


معرفی مدیر پژوهش و فناوری

دکتر مجید آروند
رتبه علمی:

استاد

دانشکده:

دانشکده علوم پایه

گروه:

گروه شیمی

تحصیلات

B.Sc. Pure Chemistry, Guilan University, Rasht, Iran, 1996

M.Sc. Applied Chemistry, Tehran University, Tehran, Iran, 1998

Ph.D. Analytical Chemistry, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran, 2003