بستن
FA EN AR RU FR CHI

معرفی رئیس مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه

معرفی رئیس مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه


معرفی رئیس مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه

یوسف حمیداوغلی
رتبه علمی:

دانشیار

دانشکده:

دانشکده علوم کشاورزی

گروه:

گروه باغبانی

یوگرافی
سوابق علمی و اجرایی:   1. مدير گروه باغباني دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. 1379- 1376. 2. عضو كميته برنامه ريزي استفاده بهينه از تجهيزات دانشگاه گیلان. 1377. 3. عضو كميته فني خدمات آموزشي دانشكده کشاورزی دانشگاه گیلان. 1377. 4. عضو شوراي پژوهشي دانشكده کشاورزی دانشگاه گیلان. 1379- 1377. 5. عضو كميته برنامه ريزي عمليات كشاورزي دانشكده کشاورزی دانشگاه گیلان. 1378. 6. مدير امور پژوهشي دانشگاه گیلان. 1381- 1379. 7. عضو شوراي تحقيقات سازمان مديريت و .. رشت. 1382- 1379. 8. كميته آمايش، جمعيت و محيط زيست شوراي برنامه¬ريزي استان گیلان. استانداری. 1380. 9. کارگاه کاربرد نشانگرهای مولکولی DNA در کشاورزی و منابع طبیعی. دانشكده منابع طبیعی صومه سرا. 1380. 10. دبير ستادی كميته برگزاري همايش¬هاي علمي و كارگاههاي آموزشي به مدت 8 ماه و برگزاري تعداد 2 همايش علمي (ملي) در دانشگاه گیلان (كنفرانس شيمي و کنفرانس رياضي). 1380. 11. طراحی و راه¬اندازی آزمايشگاه كشت بافت دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان با همکاری دكتر رضا فتوحي قزويني. 1380. 12. دبير كميته برگزاري همايش هاي علمي و كارگاههاي آموزشي دانشگاه گیلان. 1381. 13. عضو كميته تخصصي گروه كشاورزي دانشگاه مازندران. 1381. 14. عضو كميته تخصصي گروه كشاورزي دانشگاه مازندران. 1382. 15. طراحی و راه¬اندازی آزمايشگاه مرکزی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان با همکاری دكتر خداپرست، دكتر حاتم¬زاده و دكتر اصفهاني. 1382. 16. عضو کمیته علمی همایش ملی تکنولوژی تولیدات گلخانه ای. جهاد دانشگاهی. 1382. 17. سردبير پژوهشنامه علوم كشاورزي دانشگاه گیلان. 1382 تا کنون. 18. مسئول کارآفرینی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان. 1383 . 19. نماینده دانشکده در کار گروه زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی استان گیلان. 1383 . 20. عضو ثابت كميته ترفيع و ارتقا دانشكده کشاورزی دانشگاه گیلان. 1384. 21. معاون پژوهشي دانشكده كشاورزي دانشگاه گیلان. 1384. 22. عضو كميسيون تخصصي گروه كشاورزي دانشگاه گیلان. 1384. 23. عضو كميسيون تخصصي گروه كشاورزي دانشگاه گیلان. 1385 . 23- رییس مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه دانشگاه 1393

تحصیلات
 

ديپلم علوم تجربي ( 1356)،  دبيرستان دكتر شريعتي،  شهرستان رشت

كارشناسي علوم زراعي (1365 )،  دانشكده كشاورزي  دانشگاه فردوسي مشهد

كارشناسي ارشد باغباني (1369)،  دانشكده كشاورزي  دانشگاه تربيت مدرس

دكتراي علوم زيستي ( 1374)،  دانشگاه پيزلي در اسكاتلند