بستن
FA EN AR RU FR CHI

مشارکت در تألیف کتاب Microbes for Sustainable Insect Pest Management توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

مشارکت در تألیف کتاب Microbes for Sustainable Insect Pest Management توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان


مشارکت در تألیف کتاب Microbes for Sustainable Insect Pest Management توسط عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

دکتر آرش زیبایی عضو هیأت علمی گروه گیاهپزشکی دانشگاه گیلان در تألیف یک فصل از کتاب « Microbes for Sustainable Insect Pest Management » مشارکت نمودند. این فصل از کتاب با عنوان « Entomopathogen and Synthetic Chemical Insecticide: Synergist and Antagonist » توسط انتشارات Springer به چاپ رسیده است. 

 

آدرس کوتاه :