بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و خریداران کتاب انتشارات دانشگاه

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و خریداران کتاب انتشارات دانشگاه


قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی، دانشجویان و خریداران کتاب انتشارات دانشگاه

بدینوسیله به اطلاع می رساند از تاریخ 16 الی 31 خردادماه 1394 بدلیل انبارگردانی و ثبت آمار کتب بصورت الکترونیک، هیچگونه سفارش خرید کتاب مورد پذیرش نبوده و درخواست ها مورد بررسی قرار نخواهد گرفت. قابل ذکر است قبل و بعد از تاریخ ذکرشده فروش و تحویل کتاب روال عادی خواهد داشت