بستن
FA EN AR RU FR CHI

فرآیند پذیرش آثار

فرآیند پذیرش آثار


فرآیند پذیرش آثار

قرارداد های مربوط به انتشارات
آیین نامه انتشارات دانشگاه گیلان PDF
پرسش نامه ارزيابي كتاب قبل از استعلام ترجمه PDF
پرسش نامه ارزيابي و داوري كتاب تاليف، تصنيف وتدوين ( به شيوه گردآوري ) PDF
پرسش نامه ارزيابي و داوري كتاب ( ترجمه ) PDF
فرمت تایپ و صفحه آرایی PDF
قرارداد چاپ كتاب تا لیف PDF
قرارداد چاپ كتا ب ترجمه PDF
قرارداد تجديد چاپ كتاب ترجمه PDF
قرارداد تجديد چاپ كتاب تالیف PDF
قرارداد ويرايش ادبي كتاب PDF
قرارداد ويرايش جامع كتاب PDF
قرارداد ويرايش علمي كتاب PDF