بستن
FA EN AR RU FR CHI

فراخوان اولویتهای پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت(مرکز اصناف و بازرگانان ایران) در سایت مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه

فراخوان اولویتهای پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت(مرکز اصناف و بازرگانان ایران) در سایت مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه


فراخوان اولویتهای پژوهشی وزارت صنعت، معدن و تجارت(مرکز اصناف و بازرگانان ایران) در سایت مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه

فراخوان وزارت صنعت، معدن و تجارت ( مرکز اصناف و بازرگانان ایران ) جهت بهره برداری علاقه مندان در سایت کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه