بستن
FA EN AR RU FR CHI

غرفه دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح گردید

غرفه دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح گردید


غرفه دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح گردید

غرفه  دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان در نمایشگاه بین المللی تهران افتتاح گردید از علاقه مندان دعوت می شود از این نمایشگاه و غرفه دانشگاه گیلان در سالن 8 و 9 غرفه 7 از تاریخ 94/9/23  الی 94/9/27 بازدید فرمایند همچنین غرفه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان گیلان نیز در نمایشگاه بین المللی تهران به همت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان افتتاح گردید از عموم علاقه مندان دعوت می شود از این نمایشگاه و غرفه استان گیلان در سالن 27 غرفه 43 در تاریخ فوق بازدید فرمایند