بستن
FA EN AR RU FR CHI

صدور نامه گواهی ویراستاری علمی و ادبی پس از چاپ کتاب امکان پذیر می باشد

صدور نامه گواهی ویراستاری علمی و ادبی پس از چاپ کتاب امکان پذیر می باشد


صدور نامه گواهی ویراستاری علمی و ادبی پس از چاپ کتاب امکان پذیر می باشد

بدینوسیله به استحضار می رساند با هماهنگی اعضای محترم شورای پژوهشی دانشگاه مقرر گردید صدور نامه گواهی ویراستاری علمی و ادبی تنها پس از چاپ کتاب امکان پذیر می باشد. لذا اعضای محترم هیأت علمی که ویراستاری کتب انتشارات دانشگاه را انجام می دهند می توانند پس از چاپ کتاب درخواست خود را مبنی بر صدور این نامه به این اداره ارسال نمایند.