بستن
FA EN AR RU FR CHI

سامانه جدید مدیریت نشریات علمی دانشگاه گیلان راه اندازی شد

سامانه جدید مدیریت نشریات علمی دانشگاه گیلان راه اندازی شد


سامانه جدید مدیریت نشریات علمی دانشگاه گیلان راه اندازی شد

این سامانه به منظور یکپارچه سازی مدیریت نشریات و با هدف تسریع در روند الکترونیکی شدن نشریات در دانشگاه گیلان پیاده سازی شده و هم چنین وجود این سامانه یکپارچه سبب ایجاد مالکیت مادی و معنوی نویسندگان مقالات علمی در سراسر جهان است. این سامانه به آدرس http://journals.guilan.ac.ir قابل دسترسی و نیز لینک ورود به سامانه در صفحه اصلی دانشگاه قرار گرفته است.