بستن
FA EN AR RU FR CHI

دستور العمل برگزاری کارگاه در شورای پژوهشی دانشگاه تصویب شد

دستور العمل برگزاری کارگاه در شورای پژوهشی دانشگاه تصویب شد


دستور العمل برگزاری کارگاه در شورای پژوهشی دانشگاه تصویب شد

حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در راستای ارتقای توانمندیهای علمی – پژوهشی مخاطبین اقدام به تنظیم دستورالعمل برگزاری کارگاه نموده است. این دستورالعمل در جلسه مورخ 94/11/27  شورای پژوهشی دانشگاه مصوب گردیده است.

دستورالعمل مذکور و فرم برگزاری کارگاه هم اکنون در سایت حوزه معاونت پژوهش و فناوری  در بخش فرم ها و آئین نامه ها قابل دسترسی است.