بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه شورای پژوهشی دانشگاه با حضور آقای دکتر قره یاضی مدیر پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور

جلسه شورای پژوهشی دانشگاه با حضور آقای دکتر قره یاضی مدیر پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور


جلسه شورای پژوهشی دانشگاه با حضور آقای دکتر قره یاضی مدیر پژوهش سازمان مدیریت و برنامه ریزی کل کشور