بستن
FA EN AR RU FR CHI

تعریف پدافند غیرعامل

تعریف پدافند غیرعامل


تعریف پدافند غیرعامل

پدافند عامل
عبارت است از بکارگیری مستقیم جنگ افزار، به منظور خنثی نمودن و یا کاهش اثرات عملیات خصمانه هوایی زمینی، دریایی،  نفوذی و خرابکارانه بر روی  اهداف مورد نظر
 
دفاع غیر نظامی
دفاع غیر نظامی، تقلیل خسارت مالی و صدمات جانی وارده بر غیر نظامیان در جنگ یا در اثر حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله، طوفان، آتشفشان، آتش سوزی و خشکسالی می باشد.
  • ۱­ اقدامات پیشگیرانه و کاهش دهنده
  • ۲­ آماده سازی و امداد رسانی
  • ۳­ هشدار و اخطار
  • ۴­ باز سازی مجدد
ارایه تعریف دفاع غیر نظامی در این نوشتار که در حوزه پدافند غیر عامل نمی باشد بیشتر در جهت آگاهی مخاطبین در تمیز بین پدافند غیر عامل و دفاع غیر نظامی می باشد زیرا به دلیل عدم شناخت جامع در بسیاری از منابع مشاهده گردیده است که دو مفهوم یاد شده با یک دیگر  اشتباه گرفته می شود.
 
پدافند غیر عامل
به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که مستلزم به کارگیری جنگ افزار نبوده و با اجرای آن می توان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش داد. اقدامات پدافند غیر عامل شامل استتار، اختفا، پوشش، فریب، تفرقه و پراکندگی، استحکامات و سازه های امن واعلام خبر می باشد. به عبارت دیگر، منظور از پدافند غیر عامل مجموعه اقداماتی است که با صرف نظر از منشاء تهدید متوجه حفاظت از اشیاء و پدیده های موجود باشد. به بیان ساده تر پدافند غیرعامل، مجموعه اقداماتی است که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های حیاتی یک کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن می گردد.