بستن
FA EN AR RU FR CHI

اهداف و برنامه ها

اهداف و برنامه ها


اهداف و برنامه ها

اهم فعاليتهاي معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه

  • برنامه ريزي جهت ايجاد محيط مناسب جهت انجام پژوهش با رویکرد تقويت روحيه تتبع و ابتكار در دانشگاهيان
  • برنامه ريزي جهت هماهنگي فعاليت هاي علمي و پژوهشي دانشگاه
  • برنامه ريزي جهت مشاركت در طرح هاي پژوهشی داخل و خارج از دانشگاه و نحوه ارتباط با مراكز پژوهشی
  • برنامه ريزي و نظارت بر همكاري دانشگاه با نهادها و سازمان هاي مختلف در رابطه با نيازهاي كشور، منطقه و استان و چگونگي همكاري دانشگاهيان و مراكز صنعتي (ارتباط با صنعت و كشاورزي)
  • تعيين و پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات در جهت توسعه و كيفيت آموزشي كشور
  • تهيه، تدوين آيين نامه هاي پژوهشي
  • سرپرستي و نظارت بر فعاليت هاي واحدهاي تابعه
  • تقویت زیرساختارهای تسهیل کننده پژوهش از قبیل کتابخانه مرکزی، پایگاه های علمی و مجلات