بستن
FA EN AR RU FR CHI

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان Outstanding Editor مجله "Archives of Phytopathology and Plant Protection انتخاب شدند

انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان Outstanding Editor مجله "Archives of Phytopathology and Plant Protection انتخاب شدند


انتخاب عضو هیات علمی دانشگاه به عنوان Outstanding Editor مجله "Archives of Phytopathology and Plant Protection انتخاب شدند

جناب آقای دکتر زیبایی عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی به عنوان Outstanding Editor مجله "Archives of Phytopathology and Plant Protection" انتخاب شدند معاونت پژوهش و فناوری ضمن تبریک، برای ایشان آرزوی موفقیت روز افزون می نماید