بستن
FA EN AR RU FR CHI

اعضای شورای کارآفرینی دانشگاه منصوب شدند

اعضای شورای کارآفرینی دانشگاه منصوب شدند


اعضای شورای کارآفرینی دانشگاه منصوب شدند

بنا به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری و طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه گیلان دکتر بابک نوروزی عضو هیات علمی گروه مهندسی نساجی، دکتر سید حسین پیمان عضو هیات علمی گروه مکانیزاسیون و دکتر یوسف حمید اوغلی عضو هیات علمی گروه باغبانی به مدت دو سال به سمت  عضو شورای کارآفرینی دانشگاه منصوب شدند