بستن
FA EN AR RU FR CHI

ارسال ده عنوان کتاب به بیست و چهارمین دوره کتاب سال دانشگاهی ایران

ارسال ده عنوان کتاب به بیست و چهارمین دوره کتاب سال دانشگاهی ایران


ارسال ده عنوان کتاب به بیست و چهارمین دوره کتاب سال دانشگاهی ایران

نظر به برگزاری بیست و چهارمین دوره کتاب سال دانشگاهی ایران، اداره چاپ و نشر دانشگاه 10 عنوان کتاب چاپ شده واجد شرایط جهت شرکت در این رقابت را به دبیرخانه این جشنواره ارسال نموده است. نتایج این جشنواره آذرماه مصادف با هفته پژوهش و فناوری اعلام خواهد شد.