بستن
FA EN AR RU FR CHI

آئین نامه دوره های پسادکترای دانشگاه گیلان به تصویب رسید

آئین نامه دوره های پسادکترای دانشگاه گیلان به تصویب رسید


آئین نامه دوره های پسادکترای دانشگاه گیلان به تصویب رسید

به منظور فراهم کردن شرایط لازم در زمینه ی انجام تحقیقات موثر و تکمیل پژوهش های صورت گرفته در دوره دکتری و نیز استفاده از توان علمی و تجربیات پژوهشگران داخل و خارج از کشور برای رفع نیازهای علمی و پژوهشی،دانشگاه گیلان اقدام به پذیرش پژوهشگر برای دوره های پسادکترا مطابق با آئین نامه مصوب هیأت رئیسه دانشگاه می نماید. آئین نامه پسا دکتری شایان ذکر است در 11 خرداد ماه 1394 با حضور رئیس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در دانشگاه گیلان،تفاهم نامه ای در ارتباط با اجرای 25 طرح پسا دکترا در دانشگاه گیلان با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به امضا رسید.