بستن
FA EN AR RU FR CHI

واحد علم سنجی

مقدمه

واحد علم سنجی دانشگاه گیلان در سال 1395مستقر در حوزه ریاست دانشگاه تشکیل و در سال 1398 با تغییر ساختار سازمانی معاونت پژوهشی دانشگاه، زیر نظر این معاونت مشغول به فعالیت است. وب سایت علم سنجی دانشگاه نیز از سال 1399 جهت ارائه اطلاعات مرتبط با حوزه علم سنجی راه اندازی گردیده است.

علم سنجی دانش اندازه گیری و تحلیل علم است که به سنجش تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه ها و کشورها در قالب متغیرهای کمی میپردازد. شاخص های علم سنجی شامل شاخص های ارزیابی کمی و کیفی برونداد علمی پژوهشگران است که میتواند مبنای ارزشیابی، رتبه بندی و ارتقای اعضای هیات علمی و نیز سیاست گزاری های پژوهشی، طراحی نقشه راه توسعه و دستیابی به مرجعیت علمی قرار گیرد.

 

اهداف

این واحد بر آن است تا از طریق بررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی دانشگاه، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه، در راستای ارتقاء کمی و کیفی تولیدات علمی و اعتلای جایگاه علمی دانشگاه و کشور گام بردارد.

 

شرح وظایف واحد علم سنجی دانشگاه گیلان

 1. ارزشیابی دانشگاه و مراکز وابسته در نظام های رتبه بندی
 • رصد دوره ای عملکرد علمی و پژوهشی دانشگاه در پایگاه های ملی و بین المللی
 • مقایسه روند تولیدات علم دانشگاه نسبت به روند دانشگاه های مشابه در سطح ملی
 • تعیین نسبت مقالات دانشگاه  اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • بررسی شاخص های کیفی مؤلفه های تولید علم(استنادات، H-index و ...) در پایگاه های اطلاعاتی مختلف
 • پایش رتبه دانشگاه در نظامهای رتبه بندی دانشگاهی ملی و بین المللی مختلف و تعیین میزان افزایش یا کاهش شاخص ها
 • تهیه گزارش از برونداد علمی دانشگاه و ارائه به مسؤلین دانشگاه ، وزارت متبوع و سایر دستگاه های ذیربط
 • ارائه ی مشاوره های لازم به مسؤلین دانشگاه به منظور ارتقاء رتبه دانشگاه در نظام های رتبه بندی بر اساس شاخص های آنها
 • ترسیم نقشه تولیدات علمی دانشگاه بر اساس تحلیل موضوعی تولیدات
 • ترسیم نقشه تولیدات علمی
 • ترسیم نقشه همکاری های علمی دانشگاه در سال های مختلف بر اساس مؤلفه های نویسنده، دانشکده و دانشگاه
 • ارزیابی ارتباط صنعت و دانشگاه بر اساس همکاری های علمی در تولید مقالات
 • مقایسه اعضاء گروه های آموزشی دانشگاه از لحاظ میزان شاخص های علم سنجی در پایگاه های (WEB OF SCIENCE, SCOPUS, GOOGLE SCHOLAR, ISC)

 

 1. ارزشیابی پژوهشگران
 • ارزیابی و معرفی اعضای هیات علمی، دانشجویان و پژوهشگران فعال دانشگاه ها در زمینه انتشار مقالات به معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه و سایر سازمان ها در سطح استان و کشور به منظور معرفی در هفته پژوهش و سایر مناسبت های علمی مانند جشنواره ها.
 • استخراج شاخص های علم سنجی(تعدادمقالات، استنادات، H-index، ...) مورد درخواست پژوهشگران از نمایه نامه های معتبر ملی وبین المللی.
 • مشاوره حضوری و غیر حضوری به مراجعین در خصوص امور پژوهشی، شاخص های علم سنجی و سایر امور مربوطه.
 • برگزاری کارگاه های توانمند سازی پژوهشی( شامل مباحث پایگاه های اطلاعاتی و علم سنجی) اعضای هیات علمی و کارمندان مراکز تحقیقاتی.

 

ارزشیابی مجلات علمی داخلی و خارجی

 • پایش اعتبار مجلات داخلی و خارجی مورد درخواست پژوهشگران دانشگاه
 • تهیه و اعلام جدیدترین اطلاعات مربوط به مجلات نمایه شده در ISI و شاخص های IF و MIF حوزه موضوعی آنها
 • تهیه و اعلام جدیدترین اطلاعات مربوط به مجلات نمایه شده در SCOPUS و شاخص های SJR آنها
 • ارائه لیست روزآمد مجلات ایرانی نمایه شده در پایگاههای معتبر (ISI, SCOPUS,..)
 • ارائه لیست روزآمد مجلات علمی- پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.
 • بررسی مداوم مجلات علمی دانشگاه بر اساس شاخص های علم سنجی و ارائه مشاوره های لازم جهت ارتقای سطح کیفی آنها.

 

خبــــرها

گاهنامه خبری علم سنجی