بستن
FA EN AR RU FR

سایر

کارکنان معاونت – تلفن ها

دفتر معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه

نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر میرحسینی معاون پژوهش و فناوری 6002 33690348
آقای دکتر آروند مدیر پژوهش وفناوری 6002 33690338
آقای امیدی رئیس دفتر و مدیر امور عمومی معاونت پژوهش و فناوری 6002 33690348

همکاران معاونت پژوهش و فناوری

نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر شریف زاده رئیس گروه طرح های پژوهشی 6144 33690245
خانم مرادی کارشناس مسئول امور فناوری 6104 33690387
خانم فره وشی کارشناس امور پژوهشی 6009 33690370
خانم خدایاری عامل مالی معاونت پژوهش و فناوری 6020 33690253
خانم حیدری کارشناس امور مالی 6020 33690253
آقای شاد  انباردار 6021  
آقای محمدزاده کارپرداز 6037 33690253

مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه

نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکترمتقی طلب مدیر کارآفرینی و ارتباط با جامعه 6033 33690242
آقای دکتر امین طهماسبی رئیس گروه ارتباط با صنعت 6028 33690242
آقای بخشوده

مسئول دفتر مدیریت کارآفرینی و ارتباط با جامعه
و متصدی دبیرخانه معاونت پژوهش و فناوری

6033
6004
33690242
خانم اصغری کارشناس مسئول گروه ارتباط با صنعت 6017 33690387
آقای صباغی کارشناس کارآفرینی و ارتباط با جامعه 6115 33690387
آقای قاسمی کارشناس مسئول مدیریت کارآفرینی 6022 33690242

اداره چاپ و انتشارات

نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
 آقای دکترعموزاده رییس اداره چاپ و انتشارات 6043 33690245
خانم جعفری کارشناس اداره انتشارات  6005  
آقای خائف کارشناس اداره انتشارات  6107  

مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه

نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر حمید اوغلی رئیس مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه 6016 33690445
آقای سدادی معاون مرکز اسناد، مدارک علمی و کتابخانه 6006 33690446

مرکز رشد واحدهای فناور

نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم شماره دورنگار
آقای دکتر ذرعی فروش رئیس مرکز رشد واحدهای فناور 33691063 -
خانم ملکشاهی کارشناس مرکز رشد 33691062 33691062

کارگروه زیست فناوری و تعمیر، تجهیز و ایمنی آزمایشگاهها

نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر قوتی رئیس آزمایشگاه مرکزی 6065 33691069
آقای دکتر دلیر صفت کارشناس زیست فناوری و تعمیر،تجهیز و ایمنی آزمایشگاهها 6066 33690451
آقای مقدمی کارشناس زیست فناوری و تعمیر،تجهیز و ایمنی آزمایشگاهها 6066 33690451

پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر

نام خانوادگی پست سازمانی شماره داخلی شماره مستقیم
آقای دکتر اسمعیلی رئیس پژوهشکده حوضه آبی دریای خزر 6019  33691066
آقای دکتر پنداشته مدیر گروه پژوهشی محیط زیست 6106  33691066
خانم دکتر بخشعلی زاده عضو هیات علمی پژوهشکده 6106 33691066